понеделник, 30 март 2015 г.

ПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИТЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2015.

ПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИТЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2015.

Хората с пенсии или сбор от пенсии, заедно с добавките и компенсациите към тях, чиито размер за април 2015 г . е до 286 лв. включително ще получат по 40 лв.
Общо 1 228 623 души или 56.4 на сто от пенсионерите взимат пенсии до 286 лева.

Срокове за изплащане на пенсиите:
Пощенските станции изплащат пенсиите в периода от 7-мо до 20-то число на месеца, за който се отнасят, т.е. пенсиите се изплащат текущо месец за месец. Когато през месеца 7-мо и/или 20-то число са неработни дни, изплащането на пенсиите започва в началото и завършва в края на следващия работен ден.
Сумите от пенсии, преведени с пенсионен запис, се изплащат при поискване в 20-дневен срок от получаването в пощенската станция. Ако пенсионният запис не се изплати на лицето в 20-дневен срок, той се връща от пощенската станция на ТП на НОИ, което го е изготвило. За да бъде отново изпратен неполученият пенсионен запис, е необходимо лицето да уведоми съответното ТП на НОИ.
Когато пенсията се изплаща чрез банка, преводът на сумите за пенсии се извършва в първите 3 работни дни от започване изплащането на пенсиите в пощенските станции, а именно от 7-мо до 9-то число на месеца включително, когато тези дни са работни. Когато те са неработни дни, преводът се извършва на следващия работен ден. Това означава, че сумите по сметките могат да бъдат налични и на 10-то число на месеца, за който се отнасят.
Тъй като много често пенсионерите не са информирани за това обстоятелство, е важно да се знае, че не винаги пенсията може да се получи от банковия клон на 7-мо число.
Пенсия за минало време, за част от месеца или за текущия месец, се превежда в банката от 1-во до 30-то число на месеца по допълнително изготвен списък.
Когато има неполучени суми от пенсия, пенсионерът или неговите наследници могат да ги поискат от ТП на НОИ. В този случай се прилага разпоредбата на чл. 105, ал. 2 от КСО, съгласно която вземането за пенсия се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината, за която се отнася. Този срок се прилага както по отношение на титуляра на пенсията, така и за неговите наследници.

Ротшилд или Рокфелер ще управляват Хазарския хаганат в Киев?


ЗА ВРЪЗКА:
yphalachev@gmail.com

Архив на блога