четвъртък, 28 ноември 2013 г.

Загуба на стари, платени годишни отпуски. Погасяване на правото на ползване по Кодекса на труда.

Загубване на  стари, платени годишни отпуски. Погасяване на правото на ползване по Кодекса на труда.

Стари, платени годишни отпуски, които се полагат за времето до  01.01.2010 г., се ползват до прекратяване на трудовото правоотношение, като правото на ползването им не се погасява по давност.

Според чл. 176а, ал. 1 КТ, когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.
Тук законодателят отново въвежда едно изключение, предвид необходимостта от отлагане на платената годишна почивка поради това, че лицето е ползвало друг дългосрочен законоустановен отпуск през съответната календарна година. Така когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4 КТ, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.
Съгласно правилото на чл. 38а НРВПО в случаите по чл. 176, ал. 4 КТ давностният срок за ползване на отложения платен годишен отпуск започва да тече от края на календарната година, през която работникът или служителят се е завърнал на работа.

Имунизационен календар 2014.Задължителни ваксини.

ЗА ВРЪЗКА:
yphalachev@gmail.com

Архив на блога